Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.


Cílem bakalářského studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismus je propojení ve škole získaných poznatků a jejich ověřování a prohlubování v praxi.


Vysoká
Jihomoravský
Bc.
ekonomické
25325078
info@hotskolabrno.cz
www.hotskolabrno.cz
Čeština
Ne
Ne
Kontaktní telefon: +420 547 218 247
Kontaktní telefon: +420 547 218 445
Kontaktní e-mail: info@hotskolabrno.cz


Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne


Vysoká škola obchodní a hotelová získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola v roce 2006 a od září 2007 zahájila činnost. Poskytuje vzdělání ve dvou tříletých bakalářských studijních programech v prezenční a kombinované formě studia. Studium je koncipováno tak, aby vytvořilo ucelenou možnost uplatnění v praxi nebo pokračování v plánovaném magisterském studiu. Průběh studia Studium je tříleté. Akademický rok se dělí na dva semestry – zimní a letní. Součástí studia v 1. a 2. ročníku je odborná praxe v délce 2 týdnů a ve 3. ročníku v délce 6 týdnů. Je organizována v zařízeních, pro jejichž řízení je student připravován, tj. v hotelích, cestovních kancelářích a dalších zařízeních cestovního ruchu. Bude doporučena i zahraniční praxe. Způsob hodnocení studia Studijní plán stanoví způsob kontroly znalostí z předmětů. Tato kontrola má podobu zápočtu, zkoušky a státní závěrečné zkoušky. Za úspěšně zakončený studijní předmět získává student tzv. kredity podle předem stanoveného rozpisu jako kvantitativní vyjádření studijní zátěže v ukončeném studijním předmětu. K získání titulu bakalář v bakalářském studiu musí student získat 200 kreditů v požadované struktuře.


28/02/09, 30/04/09, 31/07/09, 30/09/09
10/03/09
500
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
každý čtvrtek od 13 do 16 hodin
Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazečem zahrnující ověření splnění podmínek pro přijetí, motivační pohovor, volba cizích jazyků a informace o studiu a uzavření smlouvy o zajištění výuky.


Management hotelnictví
prezenční, kombinovaná
Bc.
  • 3 roky
  • 3 roky
  • 23400 Kč
  • 19400 Kč
Čeština
Absolvent je připraven pro výkon vyšších odborných funkcích v hotelích, hotelových řetězcích a dalších ubytovacích zařízeních i v samostatném podnikání s přihlédnutím k podmínkám Evropské unie.

Management cestovního ruchu
prezenční, kombinovaná
Bc.
  • 3 roky
  • 3 roky
  • 23400 Kč
  • 19400 Kč
Čeština
Absolvent je připraven pro náročné pozice v cestovním ruchu na úrovni vyššího managementu, který bude schopen oganizovat, plánovat a zajištovat celé soubory služeb cestovního ruchu souvisejících s globalizací nabídky těchto souborů služeb.