Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.


Současná tvář neuniverzitní školy odpovídá modernímu typu soukromé vysoké školy. Cíle jsou jasné: proces evropské integrace, rozšiřování a prohlubování vztahů s ostatními evropskými státy.


Vysoká
Vysočina
Bc.
ekonomické
26242923
info@zmvs.cz
www.zmvs.cz
Čeština
Ne
Ne
Studijní oddělení: +420 568 850 047
Studijní oddělení: +420 568 851 229
Studijní oddělení: info@zmvs.cz
Studijní oddělení: mvaverkova@zmvs.cz
Studijní oddělení: mferklova@zmvs.cz
Chceme spolupracovat při vytváření ucelenější „Evropy znalostí“. Taková Evropavyžaduje posílení intelektuální, kulturní, sociální, vědecké a technologické dimenze kontinentu. Právě v naší škole jsou klíčové prostředky pro podporu mobility občanů, jejich zaměstnanosti a rozvoje regionu všeobecně.


Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne


 • moderní bakalářské vzdělání v atraktivních oborech
 • dosud 100% uplatnění absolventů v praxi
 • uplatnění a zaměstnatelnost v celé Evropě rozsáhlá výuka jazyků
 • uznání získaného vzdělání v zahraničí v rámci European Credit Transfer System
 • možnost individuálního přizpůsobení zaměření studia
 • možnost zapojení do mezinárodních programů mobility studentů
 • mezinárodní spolupráce na projektech v oblasti vědy
 • a výzkumu
 • rozsáhlá infrastruktura, zázemí a vybavení
 • aktivní spolupráce s podniky a praxí
 • studium v klidném, historickém městě s mnoha
 • volnočasovými aktivitami
 • přijatelné náklady na studium
 • veškeré předměty a kurzy je možné studovat
 • v režimu celoživotního vzdělávání


nejpozději čtrnáct dní před termínem přijímacího řízení
16/02/09, 08/06/09, 29/06/09, 24/08/09, 31/08/09, 07/09/09
550
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
27/04/09, 19/08/09 nebo individuálně po dohodě

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu bakalářského studijního programu je dosažení všeobecného středního, resp. úplného středního odborného vzdělání, a to vždy včetně zakončení maturitní zkouškou.
Pro přijetí ke studiu bude vypsáno přijímací řízení. Jeho základem bude splnění testu ze všeobecných znalostí. Pro přijetí ke studiu bude rozhodující výsledek přijímací zkoušky.
V závislosti na počtu přihlášených může být podle rozhodnutí vedení školy přihlédnuto rovněž k výsledkům středoškolského studia a předchozí praxi uchazečů nebo může vedení školy od přijímacího řízení zcela upustit.
Aplikované informační technologie
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 28490 Kč
Čeština
Z navržené kvalifikační připravenosti a míry profesní adaptability vyplývá, že absolvent bude připraven řešit problémy architektury a technického vybavení počítačů a počítačových sítí, programování a správu informačních a databázových systémů institucí a podniků; uplatní se i v oblasti podnikové a školské výchovy.

Informační management
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 28490 Kč
Čeština
Studijní program Ekonomika a management, obor Informační management poskytne uchazečům možnost získání uceleného, profesně orientovaného bakalářského vysokoškolského vzdělání v oblasti řídící činnosti v jeho jednotlivých podobách a komplexním pojetí, v níž je registrována vysoká poptávka praxe směrem k vysokoškolsky vzdělaným, aplikačně orientovaným odborníkům. Svým charakterem daným vhodnou proporcí mezi teoretickou a aplikační složkou, zavedeným kreditním systémem, úzkou vazbou na praxi institucí a podniků regionu a rozvinutou jazykovou výbavou by mělo studium poskytovat dobré možnosti přímého uplatnění absolventů v praxi.

Veřejnosprávní studia
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 28490 Kč
Čeština
Program Hospodářská politika a správa je jedinečným bakalářským studijním oborem v České republice, zaměřeným na ucelenou a komplexní přípravu vysoce kvalifikovaného personálu pro státní a veřejnou správu a samosprávu.

Management a marketing
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 28490 Kč
Čeština
Cílem studia studijního oboru je osvojit si teoretické a praktické dovednosti, znalosti v oblastech managementu, marketingu, účetnictví a daní, práva, ekonomiky, informatiky a personalistiky a specifických předmětů, které se týkají zejména specializace ve stavebnictví, strojírenství a elektrotechnice, a to již od prvního semestru studia.